Thursday, May 1, 2008

class pic!!!!!

(left to right)
top row: Wei Han, Jordan, Yee Haw, Zhong Yih, Justin, Wei Keith, Chin How, Hock Hong, Diong Liang.

second row: Xin Ci, Jun Jie, Rui Zhi, Jeffrey, Ren Ming, Yuen Foong, Kian Wee, Jay Vern, Ryan, Elson, Song Zhe, Chun Yew, Sue Ann.

third row: Seik Ching, Bei-Zhen, Pei Jean, Kah Mun, Eunice, Jia Yi, June Ming, Shanna, Ya Xin, Hui Jun, Wingky, Hui Li, Natalie, Mein Teng, Amanda, Shin Yi.

Last Row: Zhen Wei(Wakil Lembaga Maintenence), Chun Xian (Wakil Lembaga Maintenence), Yik Man, Yuen Ming(Bendahari), Zi Ning(Ketua Tingkatan), Puan Asiah(Form Teacher), ME!!!(Penolong Ketua Tingkatan), Yan Yee(Ketua Kebersihan), Chai Hoong(Wakil Lembaga Alam Sekitar), Soo Teen(Wakil Lembaga Alam Sekitar),Hui Wen.